Tổ văn phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phụ trách các vấn  đề về học vụ, công tác học sinh sinh viên,  điều  phối các hoạt động  giảng dạy  và  học  tập  trong Khoa,  là  đầu  mối  liên  lạc  thông tin  giữa  nhà trường và sinh viên,  quản lí cơ sở vật  chất của  Khoa.

 

CƠ CẤU  TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Có 2 cán  bộ, là cử nhân tốt  nghiệp các ngành tiếng Nga  và tiếng Nhật.

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Luôn  cố gắng  hoàn thành nhiệm vụ được giao phó,  góp phần không nhỏ  trong những thành tích  mà  Khoa  đã đạt  được.