Bộ môn Tiếng Nhật Bản

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Giảng  dạy   các   kĩ   năng  thực hành tiếng: Nghe, Nói,  Đọc, Viết. Trao  cho  sinh  viên   những  kiến thức   tiếng cơ bản, làm  nền   tảng ngôn ngữ để tiếp  thu các kiến  thức chuyên môn  bằng thứ  tiếng mình học. Ngoài  ra Bộ môn  Tiếng  Nhật Bản   còn  trực   tiếp   giảng dạy  các lớp ngoại  ngữ  2 cho sinh viên  các khoa Anh,  Pháp, Trung... đăng kí học ngoại  ngữ  2 là tiếng Nhật.

 

CƠ CẤU  TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bộ môn  Tiếng  Nhật bản  được chia  thành 2 nhóm chuyên môn  chính dựa  theo đặc  điểm  đối tượng  sinh viên  mà  các giáo  viên  giảng dạy,  bao  gồm:  Nhóm  Năm thứ  nhất, Nhóm  Năm thứ  hai.

Trưởng Bộ môn  : ThS Hoàng Mai Hồng

Phó  trưởng Bộ môn:  ThS Nguyễn Hải Vân

Trưởng nhóm Năm  thứ  nhất: ThS Lê Mai

Trưởng nhóm Năm  thứ  hai:  Nguyễn Hải Vân

Tổng  số cán  bộ, giáo  viên  cơ hữu  trong Bộ môn  là 15, trong đó 100% đạt trình độ thạc sỹ, có 3 giáo viên  hiện đang học tập  tại Nhật Bản.  Ngoài  ra,  Bộ môn  Tiếng Nhật Bản  có 3 giáo  viên  hợp  đồng  theo  tiết, 3 thầy cô giáo  là các chuyên gia  và tình nguyện viên  người  Nhật. Đồng  thời,  Bộ môn  được sự hỗ trợ  tham gia  giảng dạy  của  5 thầy cô giáo của  các Bộ môn  khác trong khoa.

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Cán  bộ giảng viên  Bộ môn  Tiếng  Nhật Bản  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào  tạo  của  Nhà  trường và Khoa  giao  phó,  đồng  thời  trang bị cho sinh viên  nền tảng kiển  thức  tiếng vững  chắc  để tiếp  thu các kiến  thức  chuyên môn  trong các giai  đoạn  học tiếp  sau.

Nhiều năm Bộ môn đạt  danh hiệu tập  thể  lao động tiên tiến của trường ĐHNN - ĐHQGHN

Các  thầy cô giáo  tham gia  giảng dạy  đều  đạt  danh hiệu lao  động  tiên tiến, chiến sĩ thi  đua  cấp  cơ sở ĐHNN - ĐHQG  HN