Bộ môn Ngôn ngữ học Nhật Bản

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Giảng dạy các môn thuộc lĩnh  vực ngôn  ngữ học, văn  hoá và văn  học Nhật Bản cho sinh viên  của  Khoa  Ngôn  ngữ  và văn  hóa  Phương Đông.

 

CƠ CẤU  TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

Tổng  số giáo viên  hiện nay:  09 người  (01 tiến sĩ, 08 thạc sĩ) Trưởng Bộ môn:  Ths.Phạm Thị Thu Hà

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Giáo  viên  Bộ môn  Ngôn  ngữ  học  Nhật Bản  luôn  hoàn thành tốt  nhiệm vụ giảng dạy  góp phần quan trọng tạo  nên  thành tích  của  Khoa.  Giáo viên  trong Bộ môn  nghiên cứu  khoa học,  thực  hiện các  đề  tài NCKH cấp  ĐHNN, cấp  ĐHQG Hà  Nội, tham gia viết  biên  soạn  giáo trình (giáo trình tiếng Nhật cho trường PT Chuyên ngoại  ngữ,  giáo trình dạy  đại  học), sách  cho các nhà xuất bản  và các bài báo đăng trên các tạp  chí chuyên ngành.

Trong Bộ môn  có nhiều giáo  viên  đảm  nhiệm công tác  quản lí và đã  có nhiều đóng  góp  quan trọng trong sự  nghiệp xây  dựng  và  phát triển của  Bộ môn  nói riêng, của  Khoa  và của  trường nói chung như Th.s  Thân Thị  Kim  Tuyến - phó  trưởng Khoa  Ngôn  ngữ  và Văn  hóa  Phương Đông...